นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

   โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์โดยละเอียด


   1. บทนำ


   บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ จำกัด (ต่อไปในที่นี้เรียกว่า “GWM” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา”) รับทราบถึงความสำคัญในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ชม/ผู้เยี่ยมชม/ผู้ใช้ (“ท่าน”) ในการเข้ามาเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ของเรา และเห็นความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของท่าน รวมถึงเล็งเห็นความเชื่อใจที่ท่านมีให้แก่เรา ประกาศทางกฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“ประกาศ/นโยบาย”) จะอธิบายว่าเราตั้งใจจะทำอะไรกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบ้างและเราตั้งใจจะเข้าถึงท่านอย่างไรจากข้อมูลดังกล่าว

   ดังนั้น เราขอให้ท่านได้โปรดอ่านนโยบายนี้โดยละเอียดก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ การเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นการแสดงว่าท่านตกลงยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของประกาศนี้แล้ว ถ้าท่านปฏิเสธประกาศนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้อีกต่อไป

   นโยบายนี้มุ่งหมายจะชี้แจงการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่จะได้ระบุต่อไปในที่นี้) เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเฉพาะเจาะจงตามนโยบายนี้ ในการนี้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินธุรกรรมระหว่างท่านกับเราเท่านั้น


   2. ข้อมูลส่วนบุคคล

   ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ตัวอย่างเช่น ชื่อ อายุ วันเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล (“อีเมล”) ที่ตั้ง เลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโทคอล (“ไอพี”) การใช้ข้อมูล คุกกี้ และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน


   3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

   เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

   (ก) เมื่อท่านเข้าถึง ใช้ และเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
   (ข) เมื่อท่านส่งแบบฟอร์มและเอกสารให้แก่เรา ไม่ว่าที่ส่งมาในรูปแบบไฟล์ทางคอมพิวเตอร์หรือเป็นเอกสารกระดาษ
   (ค) เมื่อท่านเข้าทำสัญญา ให้เอกสารหรือข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับเรา
   (ง) เมื่อท่านโพสต์ความคิดเห็น ยื่นข้อร้องเรียน หรือร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเรา ไม่ว่าผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล หรือโทรศัพท์ และ
   (จ) เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เราด้วยเหตุผลอื่น


   4. มูลฐานตามกฎหมาย

   เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมูลเหตุทางกฎหมายดังต่อไปนี้เท่านั้น

   (ก)การปฏิบัติตามสัญญา: เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา
   (ข) ความยินยอม: เมื่อท่านให้ความยินยอมแก่เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านที่ให้แก่การประมวลผลนี้ในเวลาใดก็ได้ อย่างไรก็ดี การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่กระทบถึงความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลใดที่ได้กระทำไปแล้วก่อนมีการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวของท่าน)
   (ค)หน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ: เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของเราตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ และ
   (ง)ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย: เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของเรา โดยจะรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์ของเราดังกล่าวนี้กับประโยชน์ของท่านและสิทธิขั้นพื้นฐาน


   5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

   เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

   (ก) ติดต่อและสื่อสารกับท่านโดยการส่งข้อความ อีเมล ไปรษณีย์ หรือโดยรูปแบบอื่น หรือส่งจดหมายข่าวซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประการอาจปรากฏบนหน้าซองหรือกล่องที่ใช้จัดส่ง
   (ข) จดจำการตั้งค่าของท่านเพื่อการบริหารจัดการและการปรับปรุงบริการและเว็บไซต์ของเรา
   (ค) แจ้งการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา
   (ง) อนุญาตให้เราเข้าถึงท่านได้ทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ผ่านวิธีการโฆษณาที่เราจัดทำขึ้น
   (จ) รวบรวมสถิติหรือฐานข้อมูลของท่านเพื่อการใช้งานภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และจัดให้บริการที่มีความเหมาะสมเฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าแต่ละคนมากขึ้น
   (ฉ) ช่วยในการประเมินการจัดให้บริการของเราเพื่อการปรับปรุงหรือการแก้ไขเว็บไซต์ การจัดให้บริการ หรือการตรวจสอบภายใน และ
   (ช) วัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการที่กล่าวมาข้างต้น


   6. การเปิดเผยและการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

   เรารับรองว่าเราจะไม่ขาย ให้ โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านให้แก่บุคคลภายนอกรายใด เว้นแต่ตามที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายนี้ เราอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง:

   (ก) บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เป็นหุ้นส่วนของเราเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่แสดงไว้ในนโยบายนี้
   (ข) กลุ่มบริษัท ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง ผู้แทน หรือบุคคลภายนอกอื่นที่เราว่าจ้างให้สนับสนุนธุรกิจของเราและบริการที่เราจัดให้แก่ท่าน ตัวอย่างเช่น ทางด้านการตลาด เทคโนโลยี การจัดส่งจดหมายทางไปรษณีย์ โทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลภายนอกดังกล่าวสามารถจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้เท่าที่จำเป็นในการจัดให้บริการแก่ท่านในนามของเราตามคำสั่งของเราเท่านั้น กล่าวคือ จะไม่มีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากเราเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
   (ค) บริษัทที่จัดให้บริการ ตัวอย่างเช่น บริการด้านการตลาด การโฆษณา การดำเนินการจดทะเบียนออนไลน์ การดำเนินการชำระเงิน การประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม และการปรับปรุงเว็บไซต์ เราจะโอนข้อมูลสถิติและการใช้ข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้
   (ง) ผู้ซื้อบริษัท หรือผู้รับโอนที่เข้าร่วมในการปรับปรุงโครงสร้าง การควบรวมกิจการ การขายหรือการโอนสินทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เราจะโอนชุดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังกล่าวนั้น เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ซื้อบริษัทหรือผู้รับโอนจะปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้
   (จ) บุคคลภายนอกอื่นที่ได้รับความยินยอมจากท่าน
   (ฉ) ผู้จัดงานอีเวนต์และบุคคลอื่นที่รับผิดชอบในการซื้อขายหรือการจัดงานอีเวนต์ให้ลุล่วง ผู้จัดงาน
   อีเวนต์และบุคคลอื่นนั้นอาจใช้ข้อมูลที่เราให้ โดยใช้ในลักษณะตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้จัดงานอีเวนต์หรือของบุคคลดังกล่าว
   (ช) หุ้นส่วนดีลเลอร์ของเรา บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สืบสิทธิประโยชน์ในธุรกิจของเราทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้าบุคคลดังกล่าวต้องการข้อมูลลูกค้าเช่นว่านั้นเพื่อจัดให้บริการและจัดให้ประสบการณ์แก่ลูกค้าที่ดีขึ้น หรือถ้ามีการขายธุรกิจส่วนหนึ่งส่วนใดของ GWM ในกรณีนั้น เราอาจให้รายชื่อลูกค้าของเราตามที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น
   (ซ) บุคคลใดที่ให้บริการแก่เราด้านการสอบบัญชี กฎหมาย การปฏิบัติการ หรือบริการอื่นที่คล้ายคลึงกัน เมื่อใดก็ตามที่สามารถกระทำได้ เราจะให้ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ตกลงเป็นหนังสือที่จะยึดถือข้อมูลไว้เป็นความลับ ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และส่งคืนหรือทำลายข้อมูลเมื่อได้จัดให้บริการเรียบร้อยแล้ว
   (ฌ) หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานราชการ ศาล หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด หรือบุคคลอื่นตามที่เราเห็นว่าจำเป็นตามสมควรเพื่อปกป้องความปลอดภัยของ (1) บุคคล (2) สาธารณะ/ประเทศ/ชาติ หรือ (3) ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของ GWM และ/หรือ เว็บไซต์นี้


   ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เปลี่ยนแปลงไป เราจะพยายามหาวิธีแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามที่ได้จัดให้แก่เรา ซึ่งสามารถกระทำได้โดยส่งอีเมล์หาเราที่ info@gwm.co.th

   ท่านอาจสมัครใจเลือกให้ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ) เพื่อให้เราสามารถจัดให้บริการที่ดีขึ้นแก่ท่านได้ ตัวอย่างเช่น โบรชัวร์และคำขอข้อมูล แบบสำรวจ การแข่งขัน ประกาศจากทางเว็บไซต์ และข้อเสนอพิเศษ ณ เวลาที่มีคำขอหรือในอนาคต ถ้าท่านได้เคยให้ที่อยู่อีเมล์แก่เราและไม่ประสงค์จะได้รับการแจ้งทางอีเมล์จากเราอีกต่อไป ท่านสามารถเอาชื่อของท่านออกจากรายชื่ออีเมล์ของเราได้โดยส่งอีเมล์ โทรศัพท์ หรือส่งจดหมายทางไปรษณีย์มาหาเราได้ที่ info@gwm.co.th


   7. ข้อมูลที่อ่อนไหว

   ถ้าท่านได้แบ่งปันข้อมูลใดดังกล่าว เช่น ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลภูมิศาสตร์ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้จะแบ่งปันต่อไปก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเพื่อดำเนินการให้บรรลุตามคำขอขอท่าน หรือเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินธุรกรรมของท่านให้ลุล่วงเท่านั้น นอกจากนี้ เราจะไม่ขอข้อมูลที่อ่อนไหวใด ตัวอย่างเช่น หมายเลขเครดิตการ์ด หมายเลขบัญชีธนาคาร ฯลฯ ผ่านทางอีเมล์เด็ดขาด การกระทำดังกล่าวเรียกว่า
   “ฟิชชิง” ซึ่งเป็นการหลอกลวงที่ออกแบบมาเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคล คำขอใดเช่นว่าที่ส่งมาทางอีเมลไม่ควรได้รับการตอบกลับ ท่านยังอาจพิจารณาอัปเดตการตั้งค่าอีเมลของท่านเพื่อบล็อกแหล่งที่ส่งอีเมลนั้นมาด้วย


   8. ความปลอดภัยของข้อมูล

   เรารับรองว่าเราจะรวบรวม เก็บ และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัยและเป็นความลับ โดยใช้มาตรการที่เหมาะสมและสมเหตุผลในการจัดให้ความปลอดภัย ป้องกันการเข้าถึง ป้องกันการใช้โดยไม่ชอบ การเข้าถึงจากคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และดำเนินการให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกรายใดที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะจัดให้มีมาตรการที่เท่าเทียมกับมาตรการของเรา

   เราจะเก็บและดำเนินการให้ผู้จัดให้บริการของเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   อย่างไรก็ดี อินเทอร์เน็ตมิใช่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยเด็ดขาดให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ส่งเข้ามายังเว็บไซต์ได้ เราจะใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อจัดให้ความปลอดภัยและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ถึงกระนั้น ถ้าหากท่านส่งข้อมูลใดให้แก่เรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือที่อยู่อีเมล ท่านได้ส่งมาด้วยความเสี่ยงของท่านเอง

   เนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ต เราไม่สามารถรับประกันและไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใดที่ท่านอาจเปิดเผยผ่านทางออนไลน์ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ท่านได้ยอมรับนัยยะธรรมชาติของความปลอดภัยในการเปิดเผยข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และตกลงให้ GWM ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดความปลอดภัยใด ๆ เว้นแต่ GWM ได้กระทำการโดยประมาทเลินเล่อหรือโดยเจตนาในการฝ่าฝืนหน้าที่ของเราตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   ถ้าท่านมีคำถามใดเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถส่งอีเมลหา GWM ได้ที่ info@gwm.co.th


   9. คุกกี้

   คุกกี้คือชิ้นส่วนข้อมูลที่เก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้ ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ การใช้คุกกี้ไม่อาจเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดจนกว่าผู้ใช้จะให้ข้อมูลนั้น (ดูตามที่จะกล่าวต่อไป) ถ้าท่านปฏิเสธหรือลบคุกกี้ ท่านอาจยังคงใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปได้ ข้อบกพร่องประการเดียวคือท่านจะถูกจำกัดให้เข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ท่านอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนข้อเสนอพิเศษหรือไม่อาจเข้าร่วมในการแข่งขันที่อาจจัดขึ้น คุกกี้ยังช่วยให้เราสามารถติดตามและรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมคลิกสตรีมของผู้ใช้ของเรา การดำเนินการนี้ทำให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายความสนใจของท่านได้ดีขึ้นและสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่ท่านในการใช้เว็บไซต์ของเรา

   GWM เก็บรักษาเว็บล็อกมาตรฐานที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราทั้งหมดด้วย

   ล็อกเหล่านี้อาจประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้

     • โดเมนอินเทอร์เน็ต ประเภทของเบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้
     • เลขที่อยู่ไอพีของท่าน (คอมพิวเตอร์ของท่านจะได้รับการจัดสรรเลขที่อยู่ไอพีให้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านเล่นอินเทอร์เน็ต) เลขที่อยู่ไอพีของท่านอาจเป็นเลขที่อยู่ไอพีคงที่ (static ip) หรือไอพีไดนามิก (dynamic ip) เลขที่อยู่ไอพีคงที่อาจทำให้ระบุตัวตนของท่านได้ ส่วนเลขที่อยู่ไดนามิกนั้น ปกติแล้วจะไม่สามารถทำให้ระบุตัวบุคคลได้
     • วันและเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
     • หน้าเว็บไซต์ของเราที่ท่านเข้าชม
     • ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ท่านกดลิงก์เชื่อมต่อมา

   GWM ใช้ข้อมูลเว็บล็อกและคลิกสตรีมเพื่อช่วยให้เราออกแบบเว็บไซต์ของเรา ระบุฟีเจอร์ยอดนิยมของเว็บไซต์ของเรา และทำให้เว็บไซต์ของเราเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้/ผู้เยี่ยมชมของเรามากขึ้น เว็บล็อกจะบันทึกเป็นไฟล์แบบเรียงลำดับ และปกติแล้วเราจะไม่พยายามระบุตัวบุคคลจากล็อกเหล่านี้ อย่างไรก็ดี เราอาจใช้เว็บล็อกเพื่อระบุตัวบุคคลที่พยายามเจาะเข้ามา ทำลาย บุกรุก หรือทำให้เว็บไซต์ของเราเสียหาย เราอาจแบ่งปันข้อมูลเว็บล็อกกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายถ้าเราเชื่อว่ามีหลักฐานหรือเป็นไปได้ว่าจะเกิดการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับแห่งสหพันธรัฐ รัฐ หรือท้องถิ่น

   โฆษณาของ GWM ที่เว็บไซต์อื่นที่มิใช่ของ GWM อาจจัดให้บริการโดยผู้ให้บริการของ GWM เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านั้นของท่าน ปกติแล้วเราจะไม่พยายามเชื่อมโยงข้อมูลนี้กับท่านเป็นการเฉพาะตัวเว้นแต่ในสถานการณ์ตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้น เราเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วยให้เราปรับแต่งและจับกลุ่มเป้าหมายโฆษณาของเราให้ตรงกับความต้องการและความสนใจของลูกค้าของเรา ถ้าท่านประสงค์จะเลือกออกจากการติดตามโฆษณาของเราที่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โปรดเข้าไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการของเรา ถ้าท่านตัดสินใจว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้าร่วมในการจัดส่งข้อมูลให้แก่ GWM ท่านสามารถเลือกกดออกได้จากเว็บไซต์นั้น หรือโดยการคลิก ที่นี่

   โดยการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ท่านได้ให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้ของเรา โดยปกติแล้ว อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์จะตั้งค่าให้ยอมรับการใช้คุกกี้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี ท่านมีสิทธิจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าวโดยการปิดการใช้งานคุกกี้ในเวลาใดก็ได้ ท่านสามารถควบคุมว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่โดยเปลี่ยนการตั้งค่าในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน (โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน เพื่อหาวิธีปิดการใช้งานคุกกี้)


   10. ลิงก์ของบุคคลภายนอก

   เว็บไซต์ของเรามีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โปรดทราบว่า GWM ไม่รับผิดชอบต่อทางปฏิบัติในด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นดังกล่าวนั้น เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ของเราตระหนักในเรื่องนี้เมื่อผู้ใช้ได้ออกจากหน้าเว็บไซต์ของเราไป และให้ผู้ใช้อ่านประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์นี้เท่านั้น


   11. สิทธิของท่าน

   เรารับรองว่าในระหว่างการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลมีสิทธิดังนี้

   (ก) เพิกถอนความยินยอมใดที่ได้ให้ไว้แก่เรา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
   (ข) ร้องขอการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา หรือร้องขอให้มีการเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาโดยปราศจากความยินยอมของท่าน
   (ค) คัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้เก็บรวบรวมมาโดยปราศจากความยินยอมของท่านที่จำเป็นในการเก็บรวบรวมนั้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดแบบตรง เว้นแต่เรามีสิทธิที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน
   (ง) ร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้

   ก. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็นแก่วัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นอีกต่อไป
   ข. เมื่อท่านได้เพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเมื่อเราไม่มีมูลฐานทางกฎหมายสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยดังกล่าว หรือ
   ค. เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   (จ) ร้องขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวมนั้นอีกต่อไป และ
   (ฉ) ร้องขอให้เราทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะยังคงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
   ในกรณีใดดังกล่าวข้างต้น เราอาจร้องขอให้ท่านพิสูจน์ตัวบุคคลของท่านโดยจัดส่งสำเนาเอกสารที่สามารถระบุตัวบุคคลโดยถูกต้องให้แก่เราเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ด้านความปลอดภัยของเราได้และป้องกันการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

   เราจะดำเนินการให้บรรลุผลตามคำขอของท่านโดยไม่ชักช้าภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอดังกล่าว
   ในกรณีที่เราไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของท่านได้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเหตุผลโดยเร็ว


   12. การอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

   เราสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ของประกาศนี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม ท่านมีความรับผิดชอบในการอ่านประกาศนี้เมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้เพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดของเรา หลังจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของประกาศนี้ การที่ท่านใช้เว็บไซต์ของเราเป็นการแสดงว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้นแล้ว

   เราจะแสดงเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในหน้าเพจนี้เพื่อให้ท่านสามารถรับทราบได้โดยตลอดว่าเราเก็บข้อมูลใดบ้าง เราใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร และเราเปิดเผยข้อมูลในสถานการณ์ใด เราจะใช้ แบ่งปัน และเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดโดยสอดคล้องกับนโยบายที่มีผลอยู่ในขณะที่ได้มีการเก็บข้อมูลนั้น


   13. ข้อความสงวนสิทธิ

   ข้อมูล รูปภาพ สี และรายละเอียดที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของเราได้แสดงไว้เป็นแนวทางทั่วไปของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เราเสนอขาย ถึงแม้เราได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและเป็นปัจจุบันแล้ว แต่เรามิได้ให้คำรับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจะเชื่อถือได้ สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือปราศจากข้อผิดพลาด

   ในบางกรณี รูปภาพของต้นแบบในต่างประเทศอาจแสดงไว้เป็นแนวทาง ดังนั้น GWM ไม่ยอมรับความรับผิดจากความเสียหายไม่ว่าในประเภทใดที่เป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้

   ยานพาหนะที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ยังไม่วางขายในตลาดในประเทศของท่านในขณะนี้

   ภาพประกอบ ภาพถ่าย และรายละเอียดทั้งหมดในเว็บไซต์นี้อ้างอิงตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุด ชิ้นส่วนยานพาหนะบางรายการไม่สามารถแสดงในภาพถ่ายบางภาพได้ ยานพาหนะบางรายการอาจแสดงไว้โดยมีอุปกรณ์เสริมด้วย ท่านจะต้องดูยานพาหนะจริงเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์

   ลิงก์ใด (นอกเหนือจากลิงก์เว็บไซต์ของเรา) และข้อมูลใดที่มาจากเว็บเสิร์ชเอนจินนั้นได้จัดไว้ให้โดยไม่มีค่าบริการ และไม่ควรตีความเป็นการรับรองหรือการรับประกันจาก GWM ในความถูกต้องของข้อมูลหรือความคิดเห็นที่ปรากฏในเว็บไซต์ตามลิงก์นั้น

   GWM จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามต่อสื่อลามกอนาจาร หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ความลับที่จำกัดการเข้าถึง หรือเนื้อหาหรือสื่อที่อยู่ภายใต้การควบคุมไม่ว่าในรูปแบบใด ที่ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วหรือบุคคลภายนอกอาจอัปโหลดเข้าสู่เว็บไซต์/หน้าเพจโซเชียลมีเดีย ไมโครไซต์ หรือหน้าเพจสปอนเซอร์

   การส่งข้อมูลในลักษณะนี้ทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาตจาก GWM และ GWM จะใช้ความพยายามของเราอย่างดีที่สุดเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวออกจากหน้าเว็บในทันทีที่ได้รับแจ้งเรื่อง เว็บไซต์ www.gwm.co.th ไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดต่อการกระทำ การไม่กระทำ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดของ www.gwm.co.th รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงลักษณะและช่วงเวลาสำหรับโอกาสในการใช้ www.gwm.co.th และความผิดปกติ การละเมิดการรับประกัน หรืออันตรายหรือความเสียหายที่ได้รับเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการของ www.gwm.co.th


   14. ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

   ที่ GWM เรามีกระบวนการคัดเลือกพนักงานที่เป็นมืออาชีพสูงสุด เป็นทางการ และคำนึงถึงหลักคุณธรรม เราไม่เรียกเก็บ/ยอมรับเงินหรือเงินประกันจำนวนใดจากผู้หางานไม่ว่าในขั้นตอนใดในกระบวนการคัดเลือก อีเมล์เกี่ยวกับงานที่ส่งจากเราอย่างถูกต้องจะส่งจากบัญชีอีเมลของบริษัทที่มีชื่อโดเมน ตัวอย่างเช่น aseanhiring@gwm.cn

   GWM จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าในทางใดก็ตามต่อความสูญเสียใดที่อาจเกิดขึ้นแก่สาธารณชนรายใดโดยเหตุที่บุคคลดังกล่าวได้ติดต่อกับบุคคล/องค์กรที่ฉ้อฉลที่เสนอตำแหน่งงานเท็จและหลอกลวงในนามของเรา และชักชวนให้มีการสมัครงานที่กำหนดให้ผู้หางาน/ผู้สมัครต้องจ่ายค่าดำเนินการและ/หรือฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยส่งอีเมล์เท็จหรือโทรศัพท์หลอกลวง ประชาชนควรหลีกเลี่ยงคำกล่าวอ้างใดที่บอกว่าจะจัดให้เข้าทำงานกับเราได้ ถ้าบุคคลใดได้รับการติดต่อเสนอให้งานหรือโทรศัพท์เรียกสัมภาษณ์งานในนามของเราเพื่อแลกกับการชำระเงินหรือผลประโยชน์อื่น เราขอแนะนำอย่างเด็ดขาดมิให้ตอบกลับ


   15. ติดต่อเรา

   ถ้าท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมใดที่ให้ไว้ หรือใช้สิทธิใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราโดยส่งอีเมลตามที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้นสำหรับแต่ละกรณี

    

    

   เวอร์ชั่น 1.0          ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2563