GWM Thailand
  Category : Career 4-12-2020

  มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราและสร้างสรรค์นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตไปพร้อมกัน(Supportive Activity)

  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะประกาศปิดรับสมัคร บริษัท ฮาวาลเซลส์ (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่ชอบความท้าทายและมีความคิดสร้างสรรค์มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จไปด้วยกัน

  กลุ่มงานสนับสนุน

  1. แผนก HR & Administration

  ตำแหน่ง: Talent Acquisition Specialist

  • สรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้ามาร่วมงานกับบริษัท
  • สร้างระบบการดูแลเอาใจใส่และรักษาพนักงาน รวมถึงการวิเคราะห์อัตาการลาออกของพนักงานและการปฐมนิเทศพนักงาน
  • วางแผนกำลังคนและออกแบบโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวคิดด้านเทคโนโลยียานยนต์

   

  สมัครงาน : hr@gwm.co.th

   

  1. Government Affairs

  ตำแหน่ง: ASEAN Public Policy Manager

  • จัดทำรายงานการวิเคราะห์ภาพรวมและแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของข้อกำหนดด้านเทคนิคและกฎระเบียบทางเทคนิคทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ส่งออกทั้งหมดของ GWM / HAVAL ในภูมิภาคอาเซียน
  • พัฒนากลยุทธ์และแผนการดำเนินการให้ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนด รวมถึงการจัดการความเสี่ยงและภาพรวมของนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับธุรกิจในกลุ่ม GWM / HAVAL ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
  • สื่อสารให้ทราบถึงกฎระเบียบทางเทคนิคและที่ไม่ใช่ทางเทคนิคใหม่หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าการค้า / การใช้พลังงานไฟฟ้า / มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี / ความปลอดภัย / สิ่งแวดล้อมและกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดกับหน้าที่อื่น ๆ ใน GWM

   

  สมัครงาน : hr@gwm.co.th

   

  1. Legal & Compliance

  ตำแหน่ง: Legal & Compliance Manager

  • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายแก่บริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
  • กำหนดและทบทวนสัญญาทางธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่สำคัญและมีส่วนร่วมในความร่วมมือและการเจรจาโครงการที่สำคัญตามที่บริษทมอบหมาย
  • จัดการและตรวจสอบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบริษัทสำหรับตลาดอาเซียน
  • จัดการและตรวจสอบใบอนุญาตทั้งหมดในแง่ของการยื่นคำร้องและการตรวจสอบความถูกต้องในบริษัท รวมถึงจัดทำหนังสือมอบอำนาจตามที่บริษัทกำหนดหรือได้รับมอบหมาย

   

  Position: Compliance Specialist

  • ทบทวนเอกสารการออกแบบการควบคุมของผู้รับผิดชอบการประเมินตลอดจนผลการทดสอบการประเมิน
  • จัดทำรายงานการออกแบบควบคุมตลอดจนการทดสอบประสิทธิภาพสำหรับฝ่ายบริหารในพื้นที่ เช่น การอัปเดตสถานะของการประเมินตนเองเสร็จสิ้น / รายการแก้ไข
  • สนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักระเบียบปฏิบัติ เช่น การตรวจสอบสถานะกระบวนการให้คำปรึกษาที่จำเป็น การตรวจสอบความสมบูรณ์ของการขายและการตรวจสอบรายการลงโทษ

   

  Position: Trademark Specialist

  • สนับสนุนผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเครื่องหมายการค้า รวมถึงประสานงานกับแผนกต่างๆ ในด้านกิจกรรมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในภูมิภาคอาเซียน
  • ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ด้านเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เช่น ใบเสนอราคา รายงานการค้นหา รายงานการยื่นคำขอ รายงานการยื่นรายการตีพิมพ์ การแจ้งเตือนไทม์ไลน์และการชำระใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ
  • ปฏิบัติตามกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น ติดตามการพัฒนางานกับคู่ค้า การอัปเดตระบบเครื่องหมายการค้าใหม่ บันทึกกำหนดเวลาของทุกกรณีและวันครบกำหนดต่ออายุการปิดไฟล์ที่ถูกปลดและการประสานงานกับบุคคลภายในอื่น ๆ

   

  สมัครงาน : hr@gwm.co.th